Vår politik

Vår verksamhetsidé är att du som invånare ska ges så stort inflytande som möjligt över din egen vardag och att de politiska besluten ska begränsas till att endast omfatta sådant som måste skötas gemensamt. Vår vision är att Danderyd ska vara tryggare, grönare, starkare, friskare och friare. Nedan kommer ett utdrag från vårt kommunala handlingsprogram för perioden 2019-2022. Här kan du ladda ner handlingsprogrammet: Handlingsprogram 2019-2022

Skola och barnomsorg

 • Fortsatt rätt att välja förskola och skola. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att förhindra och försvåra för fristående utövare.
 • Individanpassad förskola och skola, där stöd och hjälp sätts in så tidigt som möjligt liksom extra stimulans där så behövs.
 • Fortsatt digitalisering.
 • Alla barn ska vara trygga i skolan och förskolan.
 • Andelen elever som lämnar skolan med icke godkända betyg ska minska ytterligare.
 • Bibehållet antal nationella prov.
 • Lärarnas administrativa börda ska minskas.
 • Mobbning och kränkningar ska motverkas, och alla verksamheter ska ha ett aktivt värdegrundsarbete.
 • Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolorna ska intensifieras.
 • Konkurrenskraftiga villkor för lärare och skolledare.
 • Kevingeskolan ska ersättas med en ny skola.
 • Hagaskolan ska ersättas med en ny skolbyggnad.
 • De tillfälliga paviljongerna vid Brageskolan ska ersättas med en permanent lösning
 • Fortsatt satsning på ”skolnärvaroteamet”.

Äldreomsorg och social omsorg

 • Nytt vård- och omsorgsboende samt korttids-/växelvårdsboende i Djursholm.
 • Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby-området, vid fd Solgården.
 • Individuell uppföljning inom hemtjänst och boenden.
 • Bättre samverkan mellan kommun och landsting.
 • Fortsatt geriatrisk vård vid Danderyds sjukhus.
 • Fortsatt rätt att välja hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi säger nej till Socialdemokraternas förslag att förhindra och försvåra för fristående utövare.
 • Danderyds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om den bästa vård och omsorgspersonalen.
 • Seniorträffar där de äldre ges möjlighet till inflytande över utbud och program.
 • Fortsatt digitalisering.
 • Nya LSS-boenden på Valevägen och Stationsvägen i Djursholm.
 • Fler seniorlägenheter, där behov av service och social samvaro vägs in.
 • Arbetslinjen ska gälla också för nyanlända.

Kultur och fritid

 • Kommunala satsningar inom kultur-fritid ska i huvudsak komma barn och ungdomar till del.
 • Föreningsstöd till idrotts- och kulturföreningar som engagerar barn och unga.
 • Policy för hur föreningarna arbetar alkohol- och drogförebyggande ska krävas för att få ekonomiskt bidrag från kommunen.
 • De överbyggda isrinkarna i Enebyberg och på Stockhagen ska rustas upp.
 • Nytt badhus norr om Mörbyleden som ska ersätta det uttjänta Mörbybadet.
 • Fullstor sporthall i anslutning till den nya Kevingeskolan.
 • Fullstor sporthall i Enebyberg, men exakt plats måste först utredas.
 • Uppvärmd fotbollshall för spel och träning vintertid ska utredas.
 • Utveckla området vid Danderyds gymnasium till ett centrum för utbildning och ungdomsidrott.
 • Fler spontantidrottsytor av olika slag.
 • Goda förutsättningar för allmänidrott i alla åldrar.
 • De tre golfbanorna ska behållas.
 • Fortsatt verksamhet vid Danderyds kulturskola och fortsatt stöd till privata kultur- och musikskolor.
 • Fritidsgårdarna ska vara alkohol- och drogfria mötesplatser, där värdegrundsfrågor är en del i arbetet.
 • Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska stärkas.
 • Fyra kommundelsbibliotek i Danderyd även framöver.
 • Nya lokaler för biblioteket i Mörby centrum, som skapar bättre förutsättningar för utställningar, möten, föredrag och konserter.
 • Fortsatt stöd till föreningsdriven verksamhet.
 • Renovering av Enebybergs gård.

Parker och grönområden samt vägar

 • Den fastighet i Rinkebyskogen som Danderyds kommun förvärvat av Sveaskog, ska om möjligt inkluderas i det blivande naturreservatet.
 • Naturreservat, parker och grönområden ska skötas väl.
 • Fortsatt upprustning av kajer och strandskoningar.
 • Fler båtplatser, i samarbete med båtklubbarna.
 • Säkra skolvägar och fler hastighetskontroller vid förskolor och skolor.
 • Väl utbyggt cykelvägnät och fler väderskyddade cykelparkeringar.
 • Snabbcykelväg från Täby via Danderyd in till Roslagstull, samma sträckning som E18.
 • Separat gång- och cykelbro över Stocksundet.
 • Försvåra inte i onödan för Danderydsbilisterna.
 • Bättre busstrafik i kommunen, särskilt i västra Danderyd.
 • Bättre pendelbåttrafik till och från Tranholmen.
 • Tunnelbanan ska byggas ut till Täby, gärna i form av den gula linjen västerut mot Solna via Danderyd.
 • Fler infartsparkeringar för danderydsbor.
 • ”Nattstopp” på försök för tryggare bussresor.
 • Returpark vid Enebybergsvägen, med fokus på återbruk och återvinning.
 • Nybyggnation av kommunala fastigheter ska genomföras som sk nära nollenergihus.

Bostäder och byggande

 • Naturreservat, parker och grönområden ska bevaras och skötas väl.
 • Danderyds särpräglade arkitektur och kulturmiljö ska skyddas.
 • Vi vill bevara Danderyd som en villa- och trädgårdsstad.
 • Restriktivt förhållningssätt vid delning av fastigheter.
 • Nybyggnation ska ske med danderydsbornas behov i fokus.
 • Nybyggnation ska i huvudsak ske i kollektivtrafiknära längs med E18-stråket, och där marken redan är ianspråktagen.
 • Förbättrad dialog och kommunikation med Danderydsborna i samband med planering av byggprojekt.
 • Om- och utbyggnaden av Mörby centrum ska fullföljas som planerat.
 • Nya bostäder på Golfbanevägen.
 • God tillgänglighet till rådgivning och service för Danderydsbor som vill bygga om.

Infrastruktur, miljö och region

 • Fullfölj utredningen om E18:s framtida sträckning genom kommunen som planerat. Vi vill avvakta resultatet av den sk strukturplanen, innan vi kan ta ställning till om vägen ska läggas i tunnel eller gå kvar i ytläge.
 • Bytespunkt vid Danderyds sjukhus, för att underlätta omstigning mellan buss, tunnelbana och Roslagsbanan.
 • Förlängning av Tvärbanan från Solna till Danderyds sjukhus.
 • Bullerdämpande åtgärder längs med E18 och andra utsatta platser, exempelvis broarna över Stocksundet.
 • Minska genomfartstrafiken, exempelvis på Enebybergsvägen.
 • Riktvärden för buller längs med Roslagsbanan ska följas.
 • Planskild korsning för Roslagsbanan vid Portvägen i Enebyberg.
 • Planskild korsning för Roslagsbanan vid Ekebyskolan i Djursholm.
 • Utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda.
 • Tunnelbanan ska byggas ut till Täby, gärna i form av den gula linjen västerut mot Solna via Danderyd.
 • Bättre pendelbåttrafik till och från Tranholmen.

Ekonomi, styrning och organisation

 • Fortsatt låg kommunalskatt.
 • Sund balanserad ekonomi.
 • Kontroll på låneskulden.
 • Utjämningsskatten ska avskaffas till förmån för en utjämning som sker via den statliga skatten.
 • Effektiv kommunal organisation.
 • Fortsatt digitalisering.
 • Kontakter med kommunen ska präglas av god tillgänglighet och gott bemötande.
 • Nytt Kontaktcenter i Mörby centrum för att förenkla danderydsbornas kontakter med kommunen.
 • Hög service till företagare och gott näringslivsklimat.

Ett ännu bättre Danderyd!