Olle Reichenbergs fredagsbrev den 20 april

Väl arrangerat informationsmöte om planskild korsning i Enebyberg

I tisdags arrangerade SL/Landstingets trafikförvaltning ett informationsmöte om den planskilda korsning de planerar i Enebyberg. Bakgrunden är att Roslagsbanans nuvarande plankorsning vid Portvägen, vid Enebybergs station, är den mest olycksdrabbade längs med hela Roslagsbanan. Där har det genom åren inträffat även olyckor med dödlig utgång. Det finns därför ett starkt gemensamt intresse hos såväl SL som kommunen att få bort plankorsningen.

När SL för några år sedan började med att utreda frågan, var huvudalternativet att stänga nuvarande plankorsning och bygga en ny planskild korsning söderut mot Enebyängen, där Östra banvägen slutar i en återvändsgata. Detta alternativ visade sig dock bli dyrt, och mötte även motstånd bland närboende. Därför övergick man till att åter igen studera möjligheterna att få till en planskild korsning vid Portvägen, och där har man nu kommit fram med ett förslag. Tunneln planeras bli en sk lågtunnel med 2,90 i höjd, vilket innebär att bussar och lastbilar inte kan köra genom tunneln. Det gör att boende i området slipper tung genomfartstrafik.

Informationsmötet var mycket väl genomfört, bland annat beroende på att SL hade en moderator för mötet som fungerade mycket väl. Ca 70 enebybergare hade infunnit sig och det ställdes många frågor, men inställningen till förslaget var överlag positiv. SL kommer nu att arbeta vidare med förslaget, som bedöms kunna genomföras utan att vi i kommunen behöver ändra detaljplanen. SL kommer att betala större delen av kostnaden, men en del faller på kommunen. Med tanke på hur farlig nuvarande korsning är, känns kommunal medfinansiering väl motiverad. Från kommunens sida planerar vi att även bekosta en gångtunnel under Roslagsbanan vid Gethagsvägen, för att underlätta passage för de skolbarn som ska till Brage- och Enebyskolan. Vill vi ha en sådan måste vi förstås passa på när arbetet med den planskilda korsningen pågår.

Vill du veta mer om den planerade planskilda korsningen, så finns information här:http://www.sll.se/Global/2.%20Kollektivtrafik/Aktuella%20projekt/Roslagsbanan/Samr%C3%A5dsunderlag%20Enebyberg%2020180327.pdf

Företagsmässa för 13:e året i följd

Igår gick Företagsmässan av stapeln för 13:e året i följd. Mässan, som äger rum i Mörby centrum, är ett samarrangemang mellan Företagarna i Danderyd och Danderyds kommun, i gott samarbete med Mörby centrum/Skandiafastigheter och ett antal sponsorer. 57 utställare fanns med i år och bland dem flera skolprojekt inom ramen för UF Ung Företagsamhet, vilket jag tycker är mycket glädjande. Jag invigde mässan kl 11.15 och konstaterade då att Svenskt Näringslivs senaste ranking av lokalt företagsklimat placerar Danderyd på plats fem bland Sveriges 290 kommuner, vilket innebär att vi har ett gott utgångsläge. Men självklart kan och måste vi bli ännu bättre, och det finns en del att jobba på då det gäller till exempel kommunens bemötande och professionalitet gällande handläggning av tillståndsärenden.

Förslag till ny detaljplan för Skeppet 12 ut på granskning

I veckan beslutade byggnadsnämnden att skicka ut ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Skeppet 12 på sk granskning. Skeppet 12 är Stockholms golfklubbs före detta kontorshus på Kevinge strand. Planförslaget innebär att det befintliga parkeringsgaraget i två plan i souterräng, behålls, och ovanpå det byggs tre våningar med bostäder med den översta våningen indragen. 

På webben och på anslagstavlor i kommunen cirkulerar ett upprop med budskapet “Bromsa kolossen”, där närboende protesterar mot planerna. Det är därför viktigt att notera att det förslag som byggnadsnämnden behandlat inte är detsamma som det förslag som tidigare varit på samråd och som uppropet tar fasta på. Följande ändringar har gjorts jämfört med samrådsförslaget:

– Föreslagen byggnad sänks med en våning och det översta våningsplanet görs indraget.

– Antalet lägenheter minskas till 19.

– Byggnaden utförs med träfasad.

– Föreslagna loftgångar försvinner och hisschakten flyttas in i byggnaden.

– Inget garage under mark tillkommer.

– Avfallshanteringen flyttas in i byggnaden.

Den sk granskningen pågår fram till den 17 maj. Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden och eventuella justeringar av planförslaget genomförs. Därefter kan beslut fattas om antagande av ny detaljplan. 

Lördagskampanjen imorgon

I morgon ansvarar den moderata gruppen i överförmyndarnämnden, under ledning av Lennart Waldenström, för lördagskampanjen med husbilen kl. 12.00-13.30. Dessutom rullar Moderaternas vårkampanj vidare ända fram till den 5 maj. Under kampanjen genomförs bland annat dörrknackning och flygbladsutdelning i morgonrusningen. Du som har facebook-konto – glöm inte att registrera dig som följare av Moderaterna i Danderyd! 

 

Trevlig helg!