Vår politik

Vår verksamhetsidé är att du som invånare ska ges så stort inflytande som möjligt över din egen vardag och att de politiska besluten ska begränsas till att endast omfatta sådant som måste skötas gemensamt. Vår vision är att Danderyd ska vara tryggare, grönare, starkare, friskare och friare. Här kan du ladda ner handlingsprogrammet: Handlingsprogram 2019-2022

Aktuella frågor

Danderyds ekonomi 2020
Vi moderater, tillsammans med våra koalitionspartier, har arbetat hårt för att snabbt få ordning på kommunens ekonomi. Det lägger en god grund för 2021 års budget och skapar hopp för framtiden.

Vi har kunnat förändra kostnadsbilden för kommunen, trots en pågående pandemi. Genom sänkta kostnader och justerade avgifter kan vi driva verksamheterna mer effektivt. För att öka den ekonomiska stabiliteten har kommunen, under min ledning som KS ordförande, infört ett överskottsmål och en resultatutjämningsreserv. Intäkter från markförsäljningar finansierar investeringar och till amortering av låneskulden.
Prognos för helåret 2020 är ett positivt resultat på ca 180 msek. Av tidigare års ackumulerade underskott återstår då endast ca 30 msek.
En annan förändring som jag har drivit är reformering av ekonomistyrningen som innebär att Danderyds kommun nu har:
Budgetdisciplin – Om en nämnd avviker negativt mot budget krävs en åtgärdsplan som konkret visar hur verksamheten ska komma i balans igen. Denna plan följs upp regelbundet.
Ny riskhantering – Alla nämnder och den centrala ledningen måste beskriva sina ev. risker.
God kontroll över pensionsavsättningarna med mindre risk att löpande utbetalningar avviker från budgeterade pensionskostnader.
Tydligare rapportmallar och rutinbeskrivningar.
Uppdaterat samtliga centrala styrdokument – Säkerställt att Danderyd har en ekonomi i balans även i framtiden.
Glädjande noterar jag att Danderyd är på väg att klättra uppåt i kostnadseffektivitet.

En moderat budget 2021 med stark ekonomi som möjliggör satsningar
Vi moderater, tillsammans med våra koalitionspartier, har arbetat hårt för att snabbt få ordning på kommunens ekonomi. Det lägger en god grund för 2021 års budget och skapar hopp för framtiden.
Kommunens främsta uppgift är att leverera god kvalitet i våra kärnverksamheter – skola och omsorg – till våra invånare. Med en starkare ekonomi är det därför glädjande att vi i budgeten 2021 kan tillföra mer resurser till våra barn, ungdomar och äldre.
Det målmedvetna arbete med att dämpa kostnadsutvecklingen och bli mer effektiva, som vi moderater har drivit, gör att vi utöver satsning på skola och äldreomsorg också kan sänka skatten med 20 öre nästa år.
Nyheter i budget 2021:
Ökad trygghet för alla kommuninvånare – fler ungdomskoordinatorer (tidigare benämnda fältassistenter) och kommunala väktare.
Satsning på spontanidrott i varje kommundel för att tillgodose det ökade behovet av rörelse i utemiljö.
Miljöövervakning – utrustning för att övervaka miljön vid E18.
Kulturmiljöhandboken uppdateras och digitaliseras i samband med detaljplanearbetet.

Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande
hanna.bocander@danderyd.se