M, L och KD: Initiativ för att inkludera föreningarna i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger

Föreningslivet i Danderyd är aktivt och många av kommunens ungdomar är med i en idrottsförening. Antalet ungdomar som är aktiva på sin fritid ökar till skillnad från många andra kommuner där antalet aktiva minskar. Samtidigt har alkoholkonsumtionen bland ungdomarna i Danderyd legat på en hög nivå under flera år, jämfört med andra kommuner.

– Som ett led i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger har vi bett förvaltningen titta på hur vi kan stötta föreningarna i deras arbete mot en nolltolerans mot alkohol och droger. Detta genom att koppla föreningsstödet till förebyggande arbete mot alkohol och droger och annat värdegrundsbaserat arbete, säger Johanna Hornberger (M).

– Detta skulle kunna innebära att föreningar som ansöker om föreningsstöd måste kunna visa att de har en policy kring förekomsten av alkohol och droger i verksamheten och att de även bedriver ett aktivt arbete med fokus på att förebygga användandet av alkohol och droger, fortsätter Johanna Hornberger.

För att nå framsteg i att minska konsumtionen behöver många aktörer samverka föräldrar, skola, fritidsgårdar och socialtjänst – under ledning av Ungt Fokus. Utgångspunkten behöver också vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö ur alkohol- och drogsynpunkt.

– Intresset för att delta i föreningslivet ökar och därför blir föreningslivet en viktig part i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger då vi genom dem når en stor andel av kommunens barn och ungdomar. Även många föräldrar är engagerade på olika sätt i föreningarna, säger Torun Hegardt (L).

– Genom det här uppdraget ska vi se hur vi på bästa sätt kan få föreningarna mer aktiva i det förebyggande arbetet, fortsätter Torun Hegardt (L).