Socialnämndens oro för elever med hög skolfrånvaro

Det finns ett antal barn och ungdomar som av olika anledningar har mycket hög skolfrånvaro. Socialnämnden har uttryckt en oro och en känsla av att detta är något som eskalerar och har tagit initiativ till en utredning kring ansvaret.

Socialkontoret har gemensamt med skolan hittat arbetsformer för hur samarbetet kan utvecklas för att förebygga oroande hög frånvaro.

Nu finns ett ”Skolnärvaroteam” på plats som med olika utbildning, erfarenhet och bakgrund stödjer föräldrar och skola med ambitionen att hitta riskbeteende hos barn tidigt, för att minimera risken för utveckling av osund hög skolfrånvaro.

Vid nämndens sammanträde i juni redovisades Skolnärvaroteamets arbetsformer och hur deras arbete fortskrider.

Under hösten besöker teamet samtliga grundskolor i kommunen för att på plats träffa lärare och ge dem verktyg för hur de tidigt kan hitta oroande signaler för att på bästa sätt hjälpa och stötta eleverna och deras föräldrar.

Carina Erlandsson

ordförande socialnämnden