Mer krut på det civila försvaret!

Sedan snart tio år har Ryssland i både ord och handling visat att landet inte är en stat att lita på. Putinregimen respekterar inte andra länders rätt till självbestämmande. Den respekterar varken andra länders territorium eller ingångna avtal med andra stater.

Detta är en ytterst oroande utveckling som kräver åtgärder för att trygga Sveriges säkerhet.

Vid Folk och Försvars konferens i Sälen i början på året lyfte Ulf Kristersson fram tre punkter som nu utgör kärnan i den moderata försvarspolitiken:

  1. Två procent av BNP till försvaret.
  2. Medlemskap i NATO.
  3. Ett nationellt säkerhetsråd.

Med dessa tre punkter har moderaterna lagt grunden för en stabil och realistisk försvarspolitik.

Men det finns fortfarande stora problem att lösa innan vi med trovärdighet kan säga “vår beredskap är god.” För att Sverige ska ha ett fullödigt försvar krävs inte endast ett militärt försvar, utan det krävs även att resten av samhället är förberett för det vi inte vill ska hända – om kriget kommer.

Det som är uppenbart för alla med insikt eller erfarenhet från totalförsvaret är att här finns mycket att göra. Försvarsberedningens rapport Motståndskraft var bara allt för tydlig i detta avseende. Det är inte endast en fråga om anslag, utan handlar också om att ändra lagar och andra regelverk.

Det gäller allt ifrån beredskapslager för insatsvaror till krigsviktig industri till hur livsmedelsförsörjningen ska lösas i en krigssituation vid avspärrning. I och med avregleringen av ett flertal sektorer, telekom och järnväg för att nämna några, går det inte att återgå till samma regelverk och lagstiftning som gällde under kalla kriget.

Dessutom tillkommer nya hot där informationsteknologin har givit nya möjligheter för en angripare. Det kan gälla spridning av desinformation som undergräver försvarsviljan men också genom direkt sabotage orsaka sammanbrott i vital infrastruktur som till exempel hela den finansiella sektorn. Om betalningar med kontokort eller bankernas digitala betaltjänster slutar att fungera är det idag svår att föreställa sig hur samhället över huvud taget skulle kunna fungera.

Det är därför fundamentalt att hela totalförsvaret får den uppmärksamhet som det förtjänar. Med en stabil politik för det militära försvaret är det nu av vikt att moderaterna även lägger kraft och möda på totalförsvarets civila delar.

Här vill vi lyfta fram några punkter som är nyckelfrågor i en totalförsvarsplanering som utgår ifrån en situation där Sverige är avspärrat från omvärlden:

  • Beredskapslager för sådant som är nödvändig för krigsinsatsen likväl som för att landets medborgare ska överleva.
  • Ett återtagande av begreppet K-företag för de företag som är nödvändiga i en krigssituation.
  • Förberedelser för utrymning.
  • Byggande av skyddsrum.
  • Försvarsinformation till medborgarna.

För att trygga Sverige i en osäker värld krävs åtgärder där de militära och civila delarna av totalförsvaret går hand i hand.

Erik Hafström och Isabella Hökmark

Publicerad på Säkerhetsrådet, SvD 20180607