Detaljplanen för f.d. Svenska Golfförbundets kontor, Skeppet 12, ändras

Sedan yttrandena efter granskningen av detaljplanen för Skeppet 12 gåtts igenom kan konstateras att flertalet sakägare och närboende är negativa till planförslaget. Kritiken handlar inte om att tillåta bostäder på platsen utan om själva gestaltningen; att den föreslagna byggnaden inte passar i den omgivande miljön. Detta har kommunicerats till fastighetsägaren och ett nytt förslag kommer att tas fram. Det nya gestaltningsförslaget skall innehålla en byggnad som ryms ovanpå den befintliga parkeringen, inte vara högre än det nuvarande huset, ha brutet tak och till färg och form harmoniera med Stockholms Golfklubbs klubbhus.

Danderyd den 11 mars 2019

Hanna Bocander
Ordförande Kommunstyrelsen

Claës Breitholtz
Ordförande Byggnadsnämnden

Vid frågor vänligen kontakta Claës Breitholtz claes.breitholtz@danderyd.se, 070796 0665