Information med anledning av det ekonomiska läget

Idag har majoriteten i Kommunstyrelsens arbetsutskott (M, L, KD) i en presskonferens meddelat att vi föreslår besparingar och effektiviseringar om 60 miljoner kronor och en höjd skattesats med 1 krona och 40 öre i planeringsförutsättningarna för budget 2020. Skattehöjningen innebär att kommunen landar på en skattesats om 18,95 kronor, från tidigare 17,55 kronor, en skattehöjning med 8 %.

Anledningen till åtgärderna är de underskott som kommunen redovisat 2017, 2018 och att ett underskott om 116 miljoner kronor prognostiseras för 2019. Vidtas inga åtgärder beräknas därutöver ett underskott 2020 som uppgår till -48 miljoner kronor och kommunen riskerar då nästa år ett ackumulerat underskott på totalt 220 miljoner kronor.

Det finns flera förklaringar till underskotten och obalans i budgeten. Under ett antal år har den kommunala verksamheten växt kraftigt och blivit dyrare – utan att vi växt motsvarande i antal kommuninvånare – samtidigt som intäkterna från skatter har blivit lägre än planerat. För att balansera budgeten har kommunen löpande sålt tillgångar. Sedan 2014 skulle budgeten utan exploateringsintäkter ha gått med underskott varje år och sammantaget över åren närmare 500 miljoner kronor. När försäljningar av kommunala tillgångar under förra året inte blev av såsom budgeterat har det ekonomiska läget snabbt blivit akut då kommunen inte har haft någon buffert genom överskottsmål.

Under det senaste halvåret har brister upptäckts i de kommunala ekonomiprocesserna, vilka påverkar kommunens ekonomiska resultat negativt. Mot den bakgrunden har kommunstyrelsen fattat beslut om att låta genomföra en extern granskning av ekonomin i syfte att klarlägga om det finns ytterligare brister, samt hur Danderyds kommun ska agera för att brister inte ska uppstå igen.

Till bilden hör att Danderyd betalar in mest per invånare till det så kallade utjämningssystemet. Vi betalar närmare 600 miljoner kronor varje år till det kommunala utjämningssystemet och det ökar. Våra medborgare betalar mer än 17 000 kronor om året till andra kommuners verksamhet. Det är nästan dubbelt så mycket som kommun nummer två på listan. Det innebär exempelvis att vi efter skatteutjämning har 3 700 kronor mindre i skatteintäkt per invånare än vad exempelvis Malmö har.

Besparingar och effektiviseringar
För att följa kommunallagens krav på en ekonomi i balans krävs omedelbara och kraftfulla åtgärder. Vissa åtgärder har redan vidtagits, såsom att verksamheterna fått i uppdrag att gå med överskott 2019, att investeringsbudgeten har skrivits ner, samt förberedelser för besparingar år 2020 genom att nämnderna har fått redovisa konsekvenser för minskade resurser 2020. Detta räcker dock inte utan vi behöver även genomföra kraftiga besparingar och effektiviseringar inom de flesta av kommunens verksamheter. För återgå till en ekonomi i balans genomför vi därför nu ett omfattande arbete med att genomlysa kommunens kostnader. Med en bättre kontroll över kommunens kostnader blir prioriteringarna bättre avvägda. Alltigenom består vår prioritering av kommunens kärnverksamheter. Totalt sett föreslår vi besparingar (16 mkr) och effektiviseringar (44 mkr) för 2020 som uppgår till totalt 60 miljoner kronor.

Höjd skatt
Trots dessa besparingar och effektiviseringar kommer skatten behöva höjas avsevärt för att hantera det ackumulerade underskottet och för att sluta gapet mellan kommunens kostnader och intäkter. Vi föreslår därför en skattehöjning om 1 krona och 40 öre nästa år.

Båda åtgärderna är helt nödvändiga – att minska kostnaderna och öka intäkterna – för att Danderyds kommun ska kunna fortsätta erbjuda kommunens invånare en hög kvalitet i verksamheterna. Vårt mål är att Danderyd även fortsättningsvis ska vara landets främsta kommun att leva och verka i, med en stabil ekonomi, och med sikte på att sänka skatten igen under mandatperioden.

Läs mer här https://www.danderyd.se/Nyheter/2019/Danderyd-gar-med-underskott–sparar-och-hojer-skatten/

Moderaternas representanter i Kommunstyrelsen
Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande
Johanna Hornberger, Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen