Vi vänder på varje sten för att lösa ekonomikrisen

Att Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge med ca 220 miljoner kronor i ackumulerat underskott vid årets slut har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi är fast beslutna att bryta den negativa utvecklingen.

Vår politiska inriktning för mandatperioden är att återställa ordning och reda i ekonomin och en budget i balans. Det kräver tydliga prioriteringar och effektiviseringar.
Vår utgångspunkt är att så långt det är möjligt värna kärnverksamheten – skola och omsorg – och göra störst besparingar och effektiviseringar där vi tror att det känns minst för våra kommuninvånare – på administration.
Vårt budgetförslag för 2020 innebär därför 14-15 procents åtstramningar på kommunledningskontoret och för tekniska kontoret. Vi föreslår även en minskad investeringsbudget.
Alla verksamheter i kommunen måste hålla sin budget. De kommunala förskolorna och skolorna har gått med 27 miljoner i underskott de senaste åren fyra åren. Detta trots stora satsningar på höjd skolpeng där vi är den kommun som betalar ut bland de högsta ersättningarna.
Vi har även satsat på höjda lärarlöner. Vår strategi framöver är att arbetet med budget i balans ska ta sin utgångspunkt i bättre lokalutnyttjande och värna undervisningen.
Nödvändiga åtgärder
På liknande sätt har vi idag många verksamheter, som seniorträffar, fritidsgårdar och öppna förskolor som bedrivs parallellt i många kommundelar med få deltagare, trots att Danderyd till ytan är en av Sveriges minsta kommuner.
Det är en dyr lösning där Danderydsbornas skattepengar inte används på ett klokt sätt. Genom att samordna dessa verksamheter på ett mindre antal platser, kan vi värna det viktiga arbete de gör och på sikt ge förutsättningar att utveckla den verksamhet de bedriver.

Det kommer kräva hårt arbete, uppoffringar och tydliga prioriteringar
Nödvändigheten av de åtgärder vi föreslår för att snabbt få ekonomin i balans ska även ses i ljuset av ett antal riskfaktorer som kommer påverka ekonomin åren framöver. Såsom att våra äldre som vi ska ta hand om blir fler, att skatteintäkternas utveckling kan vika kraftigare än befarat i den lågkonjunktur som står för dörren och ökade pålagor från regeringen.
Oro över alkohol och droger
Den budget som läggs för 2020 är stram och innehåller tydliga prioriteringar. Trots utökad skatteutjämning och löften från regeringen så minskar tryggheten och säkerheten i Danderyd. Vi är också djupt oroade över att våra ungdomar använder alldeles för mycket droger och alkohol.
Att bryta den utvecklingen är viktigt för oss. Därför prioriterar vi fler fältassistenter som ska finnas där våra ungdomar rör sig ute på kvälls- och nattetid, väktartjänster för att förebygga rån, inbrott och moped- och cykelstölder och kameraövervakning på brottsutsatta platser.

För att gå från underskott till överskott är vi beredda att vända på alla stenar för att så snabbt som möjligt komma tillrätta med Danderyds ekonomiska situation och få en ekonomi i balans. Vår utgångspunkt är att alla verksamheter måste jobba kontinuerligt med effektiviseringar och hålla budget.
Det kommer kräva hårt arbete, uppoffringar och tydliga prioriteringar, men vi är fast beslutsamma att lyckas.
Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande
Johanna Hornberger, Gruppledare kommunfullmäktige

Foto: Åsa Sommarström