God Jul och Gott Nytt År önskar Hanna och Johanna

Moderatvänner,

Vi lägger snart 2019 bakom oss och blickar framåt mot ett nytt decennium. Året har varit omtumlande i kommunpolitiken och vi har ägnat många och långa timmar åt att hitta vägar fram i en till synes mörk tillvaro.

Det är numera välkänt att Danderyds kommun de senaste tre åren har gått med underskott och att det ackumulerade underskottet uppgår till ca 220 miljoner kronor – under moderat flagg. Det kommer framgent och under resterande del av mandatperioden krävas hårt arbete av oss för att vi ska ha en möjlighet att återupprätta förtroendet hos väljarna. Men vi är helt övertygande om att det går om vi alla hjälps åt – tillsammans!

Av förklarliga skäl har en stor del av vårt politiska arbete ägnats åt den ekonomiska politiken som har stöpts om; överskottsmål har införts för att öka den ekonomiska stabiliteten, och intäkter från markförsäljningar ska inte längre finansiera löpande kostnader för kommunens verksamheter. Enligt kommunallagens balanskrav måste underskotten ha återställts senast inom tre år. För att undvika en situation där vi riskerar att inte lyckas med en sådan återställning har den moderata ekonomiska politiken haft som mål att underskotten ska vara återställda inom två år, genom en skattehöjning om 1,40 kr tillsammans med besparingar och effektiviseringar.

Vi har under året även fattat andra viktiga politiska beslut som att införa ett tiggeriförbud för att öka tryggheten hos våra invånare. Det är ett beslut som borde fattas på riksnivå. Nu finns det inte förutsättningar för det varför vi har valt att i stället fattat ett beslut lokalt.

Många andra beslut som har fattats i syfte att nå en ekonomi i balans har diskuterats och debatterats i lokaltidningen, Facebook och bland grannar och bekanta. Bland dessa kan nämnas beslutet att avveckla den kommunala hemtjänsten, avveckling av den kommunala skolverksamheten på Svalnässkolan, centraliseringen av öppna förskolor samt seniorträffar på färre platser än idag, isarna på Danderydsvallen och nedläggning av Pavvens fritidsgård. Vi har full förståelse för att många av er helst inte ville se dessa beslut fattas, inte vi heller. Men i den ekonomiska situation vi befinner oss i och med en ärlig vilja att prioritera kärnverksamheterna samtidigt som vi ville se en så låg skattehöjning som möjligt så är tuffa och inte alltid populära beslut nödvändiga.

Vi moderater har en lång historia av att i alla lägen värna skattebetalarnas pengar och att förvalta dem väl och effektivt. Det kommer inte vara ett undantag den här gången. Vi tar nu tag i ekonomin i Danderyds kommun. Det är en utmaning för oss alla och det innebär kraftfulla åtgärder. Men vårt mål är tydligt, vi ska se till att Danderyd får en ekonomi i balans. Det är vår uppgift, vår främsta prioritet och vår skyldighet att se till att det blir så.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande
Johanna Hornberger, Gruppledare Kommunfullmäktige