Remissvar om Roslagsbanans framtid

2021-02-23

Kommunstyrelsen har, efter majoritetens förslag, antagit ett remissvar om Roslagsbanans framtid.

I underlaget för det tidiga samrådet för Roslagsbanan till city föreslås stationerna Bråvallavägen och Stocksund läggas ned. Analyser av nedläggningarna med avseende på tillgänglighet och miljöpåverkan i form av buller med mera saknas helt. Konsekvenserna innebär en kraftig försämring för Danderyds kommun och för kommunens invånare vilket kommunen inte kan acceptera.

Då Danderyds kommun i högsta grad påverkas av dels pågående kapacitetförstärkande åtgärder på Roslagsbanan, dels den framtida
förlängningen till city, måste kommunen framöver inkluderas i all planering av Roslagsbanan som kan komma att påverka Danderyds kommun.
Läs hela remissvaret här.

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens Ordförande