Rätt att avveckla den kommunala hemtjänsten

2021-03-16

Nu har ett år passerat sen vi avvecklade den kommunala hemtjänsten. Beslutet hösten 2019 föregicks av ett stort och omfattande utredningsarbete och ingen sten lämnades orörd. Vi är övertygade om att beslutet om avveckling var rätt. Att fortsätta bedriva hemtjänst i kommunal drift var inte ekonomiskt försvarbart

Vi förutsåg att det skulle bli turbulent och skapa oro. Dock var hemtjänstens årliga underskott så stora och kommunens egna och andras kvalitetsmätningar visade inte på att särskilda skäl skulle föreligga att behålla den i kommunal drift. Det gällde att organisera avvecklingen på ett så skonsamt sätt som möjligt för både kunder och personal.

Vid Socialstyrelsens mätning 2020 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” fick hemtjänsten, som då var helt och hållet privat, genomgående positiva svar. T.ex. uppgav 99 % att de får bra bemötande och 88 % känner sig sammantaget nöjd med hemtjänsten. Positiva svar, men vi nöjer oss inte med det utan är ständigt beredda att utveckla hemtjänsten på temat; inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Pandemin har förändrat oss på många sätt. Idag önskar många äldre bo kvar hemma med stöd av hemtjänst, istället för att flytta till särskilt boende. Vår och socialnämndens ambition är att vi ska ha en hemtjänst som erbjuder en bra och trygg omsorg även till de som har stort omvårdnadsbehov. Att flytta till vård- och omsorgsboende ska inte vara en förutsättning för omfattande stöd.

Nu ska vi tillsammans med hemtjänstutförarna bygga vidare och jobba fram en modell som möter kundernas behov i samverkan med hemsjukvården. Vi ska ha en äldreomsorg att vara stolt över, inget annat duger.

Carina Erlandsson, ordförande, och M-gruppen i socialnämnden