Socialnämnden den 19 april

2021-04-19

Vi inledde med att nämnden informerades om hur kommunens anhörigstöd arbetat och arbetar under pandemin. Under devisen ”Vi ställer inte in, vi ställer om” har Danderyds anhöriga inte lämnats utan stöd.
Den som är anhörig behöver få stöd men också egen tid, särskilt under den svåra tid vi lever i nu.
De duktiga och engagerade anhörigkonsulenterna har fortsatt med kurser, träffar och föreläsningar för personal och studenter, nu digitalt.

Sedan till några av våra egentliga ärenden:

? 3. Budgetuppföljning mars 2021
För 2021 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,3 miljoner motsvarande 0,35 % av nämndens budget om 648,3 miljoner.
Socialnämndens ordförande och socialdirektör ska, enligt ekonomistyrningsreglerna, presentera handlingsplan för kommunstyrelsen för hur komma till rätta med underskottet

? 5. Stimulansmedel
Kommunerna har möjlighet till statliga pengar, sk stimulansmedel som för Danderyds del innebär att vi har möjlighet till 16,7 miljoner för 2021.
Pengarna ska bidra till ”stimulans och utveckling under 2021” och ska återbetalas om de inte nyttjas.
Det låter bra men regelverket kring hur de kan användas är hårt reglerat och kan inte pengarna användas i år ska de skickas tillbaka.

? 7. Svar på motion om ”att utreda……medicinsk- och rehabutrustning som behövs till Danderyds äldreboenden”
(C) har lämnat motion och nämnden svarar att inget tyder på att det råder brist på medicinsk utrustning men att det finns förbättringspotential gällande rehabilitering.
Kommunen avser att, efter inventering, söka pengar från de statliga stimulansmedlen för ändamålet.

? 9. Uppföljning handlingsplaner inom hemtjänst
Vid avtalsuppföljning under 2020 identifierades brister som kräver åtgärder hos tre utförare, hos dessa har en klar förbättring skett varför nämnden godkände rapportering.

? 11. Korttidsplatser Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende
Under hela pandemin har Annebergsgården haft ett antal tomma lägenheter varför förslag finns om att ställa om till en avdelning för korttidsvård.
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att, under förutsättning att det fortsatt finns tomma platser under 2021, omvandla en avdelning till korttidsboende.
Blir detta verklighet sägs 8 korttidsplatser upp på Lidingö.

? 15. Socialnämnden byter dag för sammanträdet och beredningsutskottets möten i juni till, beredningsutskott 8 juni och socialnämnd 17 juni.
För fullständigt protokoll, se via länken:

https://meetingsplus.danderyd.se/committees/socialnamnden/socialnamnden-2021-04-19

Carina Erlandsson
ordförande socialnämnden
Danderyd