Moderata seniorers årsstämma i Linköping 24-25 september

Framtidstro och engagemang men samtidigt stark kritik mot åldersdiskriminering präglade Moderata seniorers årsstämma i Linköping. Ett åttiotal delegater från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder deltog.

Stämman inleddes på fredagen av riksdagens Talman Andreas Norlén, bördig från Östergötland, som erinrade om talmannens partipoliska neutralitet som regeringsbildare. I flera europeiska länder är det tvärtom, där talmannen är starkt politiskt engagerad.

Talmannens uppgifter i Sveriges riksdag är främst tre:
– Leda kammarens sammanträden, klargöra debattregler
– Förvaltningsfrågor med över 700 anställda i Riksdagen samt ägaransvar för Riksdagens byggnader
– Representera riksdagen vid utländska besök och resor i utlandet

Många frågor kretsade kring de komplicerade regeringsbildningarna. Vi har ett förändrat läge i svensk politik med inte mindre än tre regeringsombildningar under den aktuella mandatperioden. Vi får gå tillbaka till 20-talet för att hitta något liknade. Regeringsbildningen som slutade i Januariavtalet finns dokumenterat i forskningsrapporten ”134 dagar”.

Vid kommande regeringsbildning kommer Andreas Norlén som talman kräva betydligt tydligare besked i regeringsfrågan från de aktuella partiledarna,

Medelåldern i riksdagen har sjunkit avsevärt och är nu 44 år. Beror delvis på att riksdagsuppdraget numera är ett heltidsuppdrag varför det inte är ovanligt att riksdagsmän slutar sitt uppdrag i 65 årsåldern. Talmannen beklagade att vi har en alltför låg representation av våra seniorer.

Nästa aktivitet var vår partiordförande Ulf Kristersson som turligt nog kampanjade i Östergötland denna dag. Han lyfte fram de enligt honom viktigaste valfrågorna nämligen kampen mot den eskalerande brottsligheten, den misslyckade integrationen samt klimat- och miljöfrågorna. Hans budskap om brottsligheten var kärv ”Kampen mot den organiserade brottsligheten skall vara i centrum för valrörelsen, den absolut viktigaste frågan att lösa”.

Ulf Kristersson anförde vidare att det är viktigt att komma ihåg att vi är Samarbetspartiet som är berett att lyssna på, och samarbeta med, alla riksdagspartier om det är i linje med våra grundvärderingar. Vi skall samarbeta där det är parlamentariskt möjligt.

Ulf Kristersson tog även upp Sveriges långsiktiga nationella säkerhetsstrategi som han ansåg totalt misskött. Han berörde också Sveriges tidigare starka ställning inom Forskning och Utbildning som försämrats. Flera av våra universitet och högskolor tappar i en internationell jämförelse. Svenska internationellt inriktade företag har flera gånger påpekat svårigheten att rekrytera kompetent personal.

Därefter höll Moderaternas försvarspolitiska talesman i riksdagen Pål Jonson ett uppskattat och faktaspäckat anförande om försvarets utmaningar. Viktiga realiteter att ta till sig är
– Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet fortsätter att försämras både beträffande gråzonsoperationer och konventionella styrkeförhållanden. Till detta har Sverige också stora brister i sen krisledningsförmåga
– Sverige är det land i norra Europa som lägger minst andel av sin ekonomi på försvaret trots att vi har ett stort territorium att försvara och inte är medlemmar i någon försvarsallians
– Ett underfinansierat försvarsbeslut skadar förtroendet för Sverige hos viktiga strategiska partners och innebär oacceptabla säkerhetspolitiska risker

En stor del av lördagen ägnades åt stämmoförhandlingar med ett drygt 20-tal motioner med senioranknutna frågor med förre talmannen Per Westerberg som van ordförande. Styrelsen satte tonen med sin proposition om ålderism och åldersdiskriminering. Stämman beslöt:
– Att uppmana landets moderata förbund att arbeta för att få personer fyllda 65 år på valbar plats på alla listor i valet 2022
– Att arbeta för att det finns äldre personer med erfarenhet i alla typer av regionala och lokala nämnder/styrelser och särskilt där frågor som rör äldre behandlas

Flera av motionerna gick samma riktning. Bland motionerna kan nämnas införande av ett anhörigstöd, bättre ersättningar till Gode män och Nämndemän, bildandet av demensteam mellan kommuner och regioner, att komplettera geriatriska mottagningar med psykiatri samt införandet av en mer rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av bostäder. Stämman uttalade sig också för att den digitala välfärdsutvecklingen lokalt och regionalt bör inkludera Seniorerna som användare. En viktig insats i debatten gjorde de Moderaterna seniorerna i Stockholm stad med inte mindre än sju välskrivna motioner

Vid stämman omvaldes Margareta Pålsson från Åstorp till ordförande för ytterligare två år medan Dag Klackenberg, Stockholm nyvaldes som 2:e vice ordförande. Ytterligare två seniorer från Stockholmsregionen ingår i styrelsen nämligen Berit Assarson, Tyresö och Karla Ramsbäck, Järfälla.

Margareta Pålsson höll stämman i ett stramt grepp och presenterade seniorernas äldrepolitik i form av sju lättillgängliga valbroschyrer som behandlade följande ämnen: Åldersdiskriminering och ålderism, Trygghet, Sjuk-och Hälsovård, Äldreomsorg, Skatt och pension, Ensamhet och Migration och integration. Uppskattad oneliner ”I USA kan en 78-åring bli president. Men i Sverige är det svårt att få ett jobb vid fyllda 55!”

Nu gäller det för oss stämmodeltagare att föra över detta starka seniorengagemang som en del kallar ”Den seniora kraften” till de beslutande politiska församlingarna lokalt, regionalt och nationellt så att det får genomslag på politiken i valet 2022.

Erik Hafström
Ordförande Moderata seniorer i Danderyd