Tekniska nämnden den 29 september

Möte i tekniska nämnden med flera viktiga frågor såsom remissvar på vattenplan för Danderyds kommun, dagvattenplan, remiss kollektivtrafikplan 2050 och några mer här och nu frågor såsom renhållningen vid våra återvinningsstationer och smal bussväg vid Långängsskolan.

✅ Städningen kring våra återvinnings/FTI stationer behöver fortsatt fokus. Tekniska kontoret har vidtagit åtgärder i dialog med FTI. Det städas 3 ggr per vecka med extra insatt söndagsstädning på stationerna i Mörby centrum, infartsparkeringen ”Hortus”, Enebyängen och Lidl. Det har blivit bättre men utmaningen kring hur dumpningar av skräp kan undvikas kvarstår. Nästa steg är att utreda kostnaden för alternativ, till exempel om det är möjligt att Danderyds kommun skulle ta över ansvaret för städning och kostnaden för det.

✅ Vi lyfte också frågan kring bussvägen vid Långängsskolan. Säkra skolvägar är en prioriterad fråga. Tekniska kontoret har satt upp farthinder och ändrat parkeringsregler för att höja trafiksäkerheten och undersöker nu om ytterligare förbättringar kring skolan kan göras och i så fall hur.

✅ Danderyd ska vara en grön kommun och därför är vattenplanen och dagvattenplanen viktiga verktyg för att det fortsatt ska vara grönt i vår kommun. Våra badsjöar, Ösbysjön och Rösjön, lyftes fram som viktiga för oss Danderydsbor eftersom de har ett stort rekreationsvärde. Det är angeläget att systematiska och metodiska åtgärder beskrivs, kostnadsberäknas och läggs in i fortsatt beredning av vattenplanen så att vattenkvalitén kan öka.

✅ Som gruppledare känns det bra att ha ett kunnigt Moderat team i Tekniska nämnden som kommer med många kloka förslag. Tack tekniska kontoret för lyhördhet och gott samarbete. ??Ⓜ️