Budget 2022 – En robust ekonomi med välfärd och trygghet i fokus

Danderyds kommun har en stabil och stark ekonomi. Under ett antal år har kommunen reglerat det ackumulerade negativa resultat som funnits. Inför år 2022 finns glädjande nog inget kvar att reglera. Dessutom har kommunen amorterat cirka 250 miljoner kronor och därmed avsevärt förstärkt likviditeten. Läs även insändare i Mitti Danderyd – klicka här.
Genom att arbeta aktivt med effektivisering har Danderyds kommun blivit mer kostnadseffektiv. Verktygen för att öka kostnadseffektiviteten har varit – och är – nämndernas hårdare budgetdisciplin, förbättrade arbetsrutiner, riskhanteringsarbete, striktare ekonomistyrning samt reformerade rutiner för hantering av pensioner och pensionskostnader. Fortsatt ordning och reda i finanserna och stram budgetdisciplin är det övergripande målet för förslagets inriktning. Samtidigt värna att en så stor del som möjligt av varje skattekrona ska gå till kärnverksamheten.
Vårt förslag till budget innebär ett positivt resultat om 144,5 miljoner kronor för 2022. För åren 2023 och 2024 innebär budgetförslaget ett positivt resultat om 164,7 respektive 194,1 miljoner kronor.
Den framtida ambitionen är att sänka skattesatsen och minska uttaget från kommuninvånarna. Det förutsätter att ekonomi fortsätter utvecklas starkt och att det finns utrymme i budgeten. Så ökar vi bäst kommuninvånarnas frihet. Vår kommun har en robust ekonomi i balans. Därför kan vi göra satsningar som ytterligare förbättrar för kommuninvånarna.
Det ska vara gott att leva hela livet i Danderyd – från barndomen, genom ungdomen, upp i vuxenlivet och som äldre.

Satsningar på barn och ungdomar
I föreliggande budgetförslag höjs anslaget till barn och unga med 8,0 miljoner kronor ytterligare. Satsningen görs för att förbättra elevernas hälsa och öka stödet till kommunens pedagogiska verksamhet. Vi vet att psykisk ohälsa är ett ökande problem bland unga och satsningen på elevhälsa syftar till att tillgängliggöra och sänka trösklarna genom att exempelvis erbjuda digitala kontakter med Elevhälsan.
Syftet med satsningen på barn och unga är även att öka det strategiska arbetet med att utveckla verksamhetsanpassade lokaler i förskola och skola för att skolledare ska få mer tid att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten och mindre åt den administrativa. Det kommer också att säkerställa att kommunens skollokaler utnyttjas så effektivt som möjligt. Resurser avsetts för kvalitetshöjande åtgärd i form av strukturbidrag till resursskolor och resursgrupper med 3,8 miljoner kronor.
Pengen för utbildning höjs med 1,0 procent. Det motsvarar 9,2 miljoner kronor. Den totala ökningen av pengen blir därmed 2 procent och det motsvarar cirka 18 miljoner kronor. Danderyds kommun har rankats ha de bästa skolorna i länet.

Satsningar på äldre
Äldre invånare i Danderyd ska kunna känna trygghet i vardagens och livets alla situationer. Därför innehåller budgetförslaget en satsning om 5,0 miljoner kronor för att stärka samverkan inom äldreomsorgen och hemtjänsten samt utveckla arbetet med trygghetsboende. Satsningen syftar till en ökad valfrihet att kunna bo kvar hemma vid större omsorgsbehov. Samverkan är grunden för en bra service och en god omsorg.

Sänkning av skatten 2022
Med vårt förslag till budget sänks skattesatsen med 40 öre från 18,75 kronor till 18,35 kronor 2022. Skattesänkningen möjliggörs genom de kraftfulla och effektiva åtgärder som föreslagits av majoriteten under åren 2019, 2020 och 2021. Åtgärderna har utöver att öka intäkterna också minskat kostnadsutvecklingen. Dessa två parametrar har avsevärt förbättrat kommunens ekonomi.
Verksamheterna har blivit mer kostnadseffektiva och kommunstyrelsen har genom en rad beslut erhållit en bättre styrning och uppföljning av nämndernas ekonomi. Utifrån beräknade intäkter och kostnader för åren 2022 till och med 2024 görs bedömningen att skatten kan sänkas med 40 öre samtidigt som kommunen kan budgetera för ett starkt resultat.

Det tillfälliga statsbidraget med anledningen av pandemin
Under 2022 sjunker det tillfälliga statsbidraget för att upphöra helt under 2023. Kommunen har valt att inte öka sina långsiktiga kostnader. Statsbidraget har i stället använts för engångskostnader, för att hantera risker eller för att bygga upp en resultatutjämningsreserv.

Danderyd ska vara en trygg kommun
Vi får aldrig acceptera att en skenande kriminalitet blir det nya normala i Sverige. Danderydsbornas trygghet är kommunledningens högsta och största prioritet. Därför satsar kommunen på fördjupat samarbete med Polisen, på väktare, ungdomskoordinatorer och på trygghetskameror. I Danderyd råder nolltolerans mot kriminalitet, stök och otrygghet. De ökade ramen från 2019 ligger fast, med trygghetsskapande åtgärder och bland annat fler väktare och ungdomskordinatorer.

Danderyd är den klimatmedvetna kommunen
Danderyd utgör med sina grönområden, sitt vattennära läge och närheten till storstaden en unik miljö. En miljö att värna för uppväxande och kommande generationer. Det är glädjande att Danderyd har rankats som en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner av tidningen Aktuell Hållbarhet. Den biologiska mångfalden ska stärkas genom kommunens drift av grönstruktur och vattenområden. Målet är att kommunens klimatpåverkan ska minska, bland annat genom att kommunens byggnader har en effektiv energianvändning och klimatsmarta transporter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utveckla arbetet med tillsyn. Därför har nämnden ett nytt nämndmål med inriktning mot tillsyn över miljöpåverkan och olägenheter från E 18:s trafikverksamhet.

Danderyd är den företagsvänliga kommunen
Fokus på näringslivets frågor och på att värna och stimulera ett gott företagsklimat är fortsatt ett högprioriterat område. Under många år har Danderyd legat i topp i svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. År 2020 fick kommunen en historisk andra plats som företagsvänlig kommun, i konkurrens med landets 290 kommuner. Arbetet med intern samverkan över förvaltningsgränserna, utvecklad dialog med företag och näringslivspolicy har gjort och gör Danderyd till en attraktiv kommun för företag och företagare.

Danderyd har utmaningar
Precis som i många andra kommuner påverkar den demografiska utvecklingen Danderyds kommun. För framtiden är det avgörande att kommunen bygger fler bostäder för unga och barnfamiljer samt utvecklar servicen. Utvecklingen ska ske i samklang med Danderyds unika miljö, med villor och trädgårdsstad, och kommunens specifika arkitektur.

Avslutning
Åren 2020 och 2021 har på grund av pandemin inneburit stora påfrestningar på vår kommun, såväl på invånarna och som på kommunens verksamheter och medarbetare. Nu är vi alla på väg tillbaka till en normalare situation. Jag vill uttrycka min stora uppskattning och rikta ett varmt tack till alla duktiga medarbetare i Danderyds kommun som varje dag, och med kvaliteten i fokus, arbetar för en ännu bättre och effektivare verksamhet. Särskilt vill jag tacka för fantastiska insatser under pandemin.
Tillsammans arbetar vi för att Danderyd ska fortsätta vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande