Carina Erlandsson summerar Socialnämndens arbete under 2021

Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden sammanfattar arbetet i nämnden under 2021. “Socialnämnden tog flera initiativ och lämnade en del uppdrag till socialförvaltningen att jobba med, här några:

? Trygghetslarm utan sedvanlig biståndsbedömning har införts.

? Arbetet med att organisera hemtjänsten i team kring kunden pågår och socialförvaltningen rapporterar löpande till nämnden.

? Socialnämnden har föreslagit att Kevinge omvandlas till trygghetsboende samt att justeringar ska göras i statuterna för kön till seniorbostäder.

? Kommunens egna organisation ska också fortsättningsvis driva dagverksamheterna Soltorpet och Oliven för demenssjuka samt natt- och larmpatrullen.

? Socialnämnden har beslutat att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyds omsorg.

? Seniordagen i Mörby C ställdes in och ersattes av ett Seniormagasin, delades ut till samtliga hushåll +65 i kommunen.

? Tillsyn av omsorgen görs regelbundet dels för kontroll men fyller också en viktig funktion för lärande och utveckling.

? Förbättringar sker ständigt, dock påtalade och beslutade nämnden vid senaste granskningen att förvaltningen ska påbörja ett arbete för att komma tillrätta med de bristande språkkunskaperna.”

? Så här svarade nämnden på remiss om översiktsplanen:
”…belysa att andelen äldre invånare beräknas öka de kommande åren. I takt med att önskan att bo kvar hela livet ökar är det av största vikt att kommunen i sin planering för såväl bostadsbyggande som planering av utomhusmiljöer särskilt tar hänsyn till tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning”
Kommunens egna organisation jobbar med start av daglig verksamhet inom LSS.

? Socialnämnden har fattat inriktningsbeslut om att välja LOV som upphandlingsform när det gäller korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet inom LSS.”