Tekniska nämnden den 26 januari 2022

Det blev en lång kväll, mötet slutade kl.22. Mötet innehöll många bra beslut som baserades på välunderbyggt material från Tekniska kontoret. Här följer en kort sammanfattning:

Vinterväghållningen har fått bra omdömen av oss Danderydsbor. Intrimning av ny personal i Enebyberg har orsakat några brister, men de blir åtgärdade allt eftersom

Vårt uppdrag till Tekniska kontoret att utföra extra städning under jul och nyår av FTI stationerna har fungerat väl

Ett exempel på vår satsning på tryggare miljöer är ett samarbete mellan Tekniska kontoret och eleverna i Enebybergs skola. Gångtunneln vid skolan ska rustas upp och väggarna ska smyckas av konstverk som eleverna har gjort

Det finns nu en mycket bra information till oss boende, på kommunens hemsida, om bygget av tunneln vid Portvägen för ett säkrare Enebyberg under Roslagsbanan. Tunneln beräknas vara klar under 2023

Vattenledningarna vid Golfvägen vid Mörby centrum är mycket gamla och kräver därmed upprustning ganska omgående. För att undvika att framtida utgifter belastar skattebetalarna i Danderyd upplåter vi därmed dessa ledningar till Skandiafastigheter för en förhandlad överlåtelsesumma.  Det är en bra transaktion för oss som bor i kommunen eftersom vi slipper framtida investeringar och risken för oförutsedda extra kostnader eftersom totalansvaret överlåts till entreprenören.

Parken vid Mörby centrums södra torg ska iordningsställas under 2022. Det kommer bli tryggt, säkert, vackert och kommer även bidra till den biologiska mångfalden

Vi Moderater är angelägna om att servicen till oss boende är snabb och med gott bemötande. Tekniska kontoret undersöker möjligheterna till att mäta ”nöjd-invånare-index” så vi i nämnden framöver kan använda det som ett viktigt mål att följa upp

Vi har tagit fram ett remissvar på nationell och regional transportinfrastrukturplan. Vi är mycket tydliga med behoven av vår Roslagsbana, åtgärder för att minska, föroreningar, buller och försämrad framkomlighet för oss Danderydsbor.

Moderata gruppen i Tekniska nämnden