Tekniska nämnden den 16 mars

Här kommer rapport från ännu ett innehållsrikt nämndmöte.

  • Nya bullerskärmar ska upp längs Enebybergsvägen. De berörda har fått lämna synpunkter som också lett till justeringar av utformningen. Vi vill dessutom se om man kan sätta upp växtskärmar på vissa lämpliga ställen
  • Tekniska nämndens årsredovisning är klar. Den visar att vi når de flesta målen under 2021 som t.ex. medborgarnöjdhet, kostnadseffektivitet och biologisk mångfald. Mycket glädjande är också att när vi benchmarkar mot andra jämförbara kommuner ligger vi inom samtliga områden, över snittet och i en del fall även i toppskiktet. Vi ligger på första plats beträffande Vatten – och avlopp.
  • Efter anmälan av Framnäsvikens båtklubb har kontoret konstaterat att viken blivit grundare. Ska åtgärdas förstås!
  • Sopning och upptagning av sand och grus genomförs när vi med säkerhet vet att värmen och våren återvänder. Först ut är Enebyberg. Arbetet ska vara slutfört senast 1 maj
  • Påskdekorationerna sätts upp den 7-8 april och Cykeldagen genomförs den 11 maj
  • Almsjuka träd ska tas ner och nya resistenta återplanteras
  • Digitala felanmälningar börjar användas mer flitigt. Vi Moderater ser fram emot att framöver kunna målsätta bättre och följa upp handläggningstid och nöjdhet med handläggningen på ett ännu bättre sätt
  • Den nya övergripande VA planen godkändes av nämnden. Den kompletteras naturligtvis av en förnyelseplan
  • En uppdaterad klimatanpassningsplan har tagits fram som visar på vilka risker vi behöver hantera vid klimatförändringar. Det kan t.ex. handla om effekter av värmeböljor eller skyfall
  • Vinterväghållningen har varit extra svår denna vinter. De många och snabba temperaturväxlingarna skapar problem för oss Danderydsbor och är svåra att komma tillrätta med. Vinterns erfarenheter kommer ligga till grund för förbättringar till nästa vinter. Vi moderater ser fram emot att få en redogörelse av detta under hösten

Har du frågor till oss Moderater i Tekniska nämnden? Hör gärna av dig till någon av oss. Klicka här