Kommunens arbete kring de ukrainska flyktingarna

Danderyd har en lång tradition och historia att visa på både generositet och god vilja att hjälpa människor i nöd. På rak arm kommer jag på välkomnandet av människor från Bosnien, att med kort varsel öppna tillfälligt asylboende på gamla förskolan Pärlan, att Danderyd självklart svarade ja på fråga från Migrationsverket om att ta emot människor från Afghanistan och nu hur hela Danderyd ställt upp för flyktingar från Ukraina. Kommunen öppnade tillfälligt boende och enskilda danderydsbor öppnade sina hem. Denna generositet speglar kommunen som helhet, dvs. enskilda, politiker och tjänstemän.

Det som sägs och sprids via sociala medier att Danderyd skulle vägra hjälpa till måste bero på en missuppfattning. Kommunen har istället gjort allt man kan inom de ramar som finns.

Flyktingmottagande är socialnämndens ansvar, nämnden fattar nödvändiga beslut och socialförvaltningen har det operativa ansvaret enligt nämndens beslut. Förutom tjänstemän på socialförvaltningen har kommunledning som t ex kommunjurist bistått med tolkning av lagar och förordningar.

Migrationsverket bad kommuner om hjälp med tillfälliga boenden. Danderyd svarade med att med några dagars varsel öppna Norrängsgården. Enskilda danderydsbor och företag skänkte sängar, leksaker och andra förnödenheter enligt Migrationsverkets krav, så att ukrainare för en kort tid skulle få en trygg plats att landa i.

Regeringen förberedde en lagrådsremiss och socialnämnden såg med viss oro hur lagen skulle kunna komma att se ut och bedömde att det var av stor vikt att svara på remissen. I kommunens svar framhölls vikten av att de ukrainare som fått ett socialt sammanhang inte skulle anvisas till annan kommun och att Migrationsverket måste beakta detta när verket beräknar behovet av bostäder inom ramen för fördelningstalen. När lagen sedan blev verklighet hade regeringen gjort en annan bedömning och någon hänsyn till Danderyds önskemål togs inte.

Migrationsverket gav innan den nya lagen trätt i kraft kommunerna möjlighet att träffa avtal om bostäder för skyddsbehövande. Genom detta gavs en möjlighet att garantera några flyktingar bostad och att stanna kvar i Danderyd, socialnämnden beslutade att anta erbjudandet.

Det sk anvisningstalet för Danderyds kommun blev 71, dvs betydligt under det antal ukrainare som då fanns i enskilda hem i kommunen. Vi insåg att detta skulle bli svårt och socialnämnden beslutade om en prioriteringsordning för att i någon mån ge rättvisa till vilka som skulle få stanna kvar respektive lämna. Nämnden beslutade att prioritera familjer med barn som börjat skolan våren 2022 och i andra hand familjer där barn börjat förskola.

Viktigt är att socialnämnden är helt enig i både besluten och tolkningen av de lagar och förordningar som ligger till grund. Det finns inget partiskiljande och således är inte någon del av mottagandet en politisk fråga.

Till denna beskrivning av hur den officiella hanteringen av den svåra frågan om att ge stöd till människor i nöd, kommer också att många enskilda danderydsbor velat hjälpa till i myndighetsutövningen. I detta sammanhang vill jag påminna om att socialnämnden är en myndighet omgärdad av sträng sekretess beroende på dess hantering av ärenden av mycket känslig art rörande enskilda personer. Den integritet vi värnar om ska naturligtvis gälla även flyktingar.

Socialförvaltningens arbetsuppgifter är varken lätta eller problemfria och jag vill påtala vikten av att dessa uppgifter ska utföras av myndigheten och inte av enskilda. De enskilda människor som hört av sig till flera av oss politiker och till tjänstemän har uppfattat det som ovilja till samarbete, när det i själva verket handlar om respekt. Det är viktigt att skilja på den hjälp vi som privatperson kan ge som vän och medmänniska och vad som åvilar myndigheten Danderyds kommun.

Flyktingmottagande är genom Migrationsverket en statlig angelägenhet, kommunens roll är att bistå med det som Migrationsverket ber om. Kommunen har ingen möjlighet att vid sidan om det statliga flyktingmottagandet ha ett eget. Även om många skulle önska en annan ordning är det denna som det officiella Danderyd har att förhålla sig till.

Vänliga hälsningar
Carina Erlandsson
ordförande socialnämnden