Ordförande har ordet

Tillsammans mot ett ännu bättre Danderyd Under det gångna året har Danderyds kommun fortsatt att uppvisa en stark och stabil ekonomi. Resultaten från 2023 bekräftar ett uttalat engagemang för att driva en effektiv och ansvarsfull ekonomisk politik. Kommunens ekonomiska resultat för året uppgick till 124,6 miljoner kronor och balanskravsresultatet till 102,1 miljoner kronor, vilket återspeglar den politiska förmågan att effektivt hantera medborgarnas resurser och alltid sträva efter förbättring.

Reserveringen av medel till resultatutjämningsreserven har fortsatt, och vid årets slut stod denna på 172,0 miljoner kronor. Inför 2024 planeras att använda en blygsam del av dessa medel, 2,8 miljoner kronor, för att balansera budgeten; helt i enlighet med reservens syfte. Strävan efter att både uppfylla och överträffa uppsatta finansiella indikatorer och mål för god ekonomisk hushållning har varit framgångsrik.

98,8% av Danderydsborna tycker att kommunen är en bra plats att leva på

Detta har inte bara mött, utan överträffat, kraven enligt kommunallagen och förstärker Danderyds position som en föredömligt skött kommun. Det starka resultatet är avgörande för kommunens förmåga att tillgodose invånarnas behov och förbereda oss för framtiden. I årets medborgarundersökning berättade 98,9 procent av Danderydsborna att de betraktar kommunen som en bra plats leva på.

Resultat är avsevärt högre än genomsnittet för både riket och Stockholms län och är ett tydligt bevis på effekten av våra kontinuerliga ansträngningar för att förbättra livskvaliteten för våra invånare. Vidare har kommunens anseende förbättrats markant i den senaste företagsundersökningen utförd av Sveriges Kommuner och Regioner, där Danderyd har klättrat 50 platser upp till plats 22 från föregående års 72: a plats, baserat på Nöjd-Kund-Index.

Denna förbättring är ett viktigt erkännande av ett systematiskt arbete för att förbättra kommunens service och stöd till det lokala näringslivet. Att kommunen finns till för sina medborgare är fortsättningsvis centralt för den politiska majoriteten. Danderyds kommun är precis som föregående år en attraktiv arbetsgivare, det bekräftades i den senaste medarbetarundersökningen där kommunen överskred målen för hållbart medarbetarengagemang.

Det goda resultat understryker vikten av ett resultatrikt arbete med att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare som i sin tur är avgörande för att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till Danderydsborna.

Som en reflektion över de senaste årens utmaningar kan konstateras att förmågan att anpassa och förnya har varit avgörande. Danderyds kommun har inte bara mött förändrade förutsättningar utan har aktivt format framtiden genom proaktivt och innovativt tänkande.

Behov av ökad takt i digitalisering och beredskap kommer framledes att kräva tydliga framtida politiska prioriteringar i kommande års budgetar. Till sist, 2023 års bokslut är inte bara en presentation av siffror och fakta, utan också en berättelse om engagemang, förändring och framåtblickande planering.

Tillsammans har vi gått in i 2024 med ett starkt engagemang för att fortsätta vår resa mot excellens och hållbarhet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare, förtroendevalda och invånare i Danderyd, vars bidrag och stöd är oumbärliga för kommunens framgång. Genom kloka politiska beslut bygger vi en starkare och mer inkluderande framtid för alla som kallar Danderyd sitt hem. Med dessa ord i fin jord lämnar jag över 2023 års redovisning till kommunfullmäktige för beslut.