Danderyd satsar på hållbara klimatåtgärder

Danderyds kommun har beslutat att investera 96 miljoner kronor över tre år på innovativa klimatåtgärder för att stärka trädgårdsstadens gröna värden och minska översvämningsriskerna. En viktig del av satsningen är användningen av skelettjord, en teknik som utvecklats för att skapa goda betingelser för träd
som planteras i en hårdgjord stadsmiljö.

“Vi ska använda en mer porös jord vid trädplantering och efterlikna naturens lösningar för att ta hand om vårt värdefulla vatten på ett bättre sätt”, säger Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden. 

Dagvattennätet i Sverige är inte dimensionerat för de kraftiga skyfall som förväntas bli vanligare i framtiden. Genom att implementera skelettjord, som innehåller biokol och makadam, kan kommunen effektivt hantera ökande vattenflöden och samtidigt förbättra livsmiljöerna för träd och växter i park- och gatumiljöer. Denna metod bidrar till att minska risken för översvämningar och förbättra vattenkvaliteten genom att filtrera och rena dagvattnet.

Robert Nibelius betonar att denna satsning inte bara handlar om klimatanpassning utan också om att skapa en hållbar och trivsam trädgårdsstad. Genom att förbättra trädens växtförhållanden kan de i sin tur bättre ta hand om vatten, rena luften och erbjuda skugga, vilket gynnar både människor och den biologiska mångfalden. 

Med dessa åtgärder tar Danderyds kommun ett viktigt steg mot att använda dagvatten som en resurs och minska belastningen på det befintliga dagvattensystemet, vilket resulterar i en säkrare och mer hållbar miljö för alla invånare.