Ungas välbefinnande – högt på dagordningen

Under lång tid har det funnits en stark stigmatisering kring att öppet prata om känslor och psykisk hälsa. Det är dock oerhört viktigt att vi riktar uppmärksamheten mot den ökande psykiska ohälsan bland dagens unga. Vi ser en tydlig uppgång av stress, ångest och sömnlöshet bland barn och ungdomar, och detta är en fråga som bokstavligen handlar om liv och död. Varje år väljer mellan 50-60 personer i åldrarna 10-19 att ta sina egna liv, vilket gör självmord till den främsta dödsorsaken bland ungdomar. Det är en hjärtskärande verklighet som kräver vår fulla uppmärksamhet och engagemang.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är psykiska sjukdomar en av de främsta orsakerna till sjukdomsbörda hos unga över hela världen. En studie publicerad i Journal of Adolescent Health visar att psykiska hälsoproblem ofta börjar i barndomen eller tonåren och kan påverka en persons livslängd och livskvalitet. Dessutom betonar American Academy of Child and Adolescent Psychiatry att tidig intervention är avgörande för att förebygga allvarliga psykiska problem hos barn och ungdomar.

Även här i Danderyd står barn och ungas psykiska hälsa och välmående högt på dagordningen. I Danderyd har vi många verksamheter som riktar sig till unga. Vi stödjer idrottsföreningar, erbjuder kulturskola, driver fritidsgårdar och bedriver fältverksamhet samt nattvandring. Dessa insatser är oerhört viktiga och bidrar till att skapa meningsfulla aktiviteter och trygga mötesplatser för våra unga.

Trots detta ser vi att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Fler barn och ungdomar känner sig stressade, oroliga och nedstämda. Detta är en utveckling som vi måste ta på största allvar.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet.I årskurs 9 svarar 43% av flickorna respektive 22% av pojkarna att de ganska eller väldigt ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. Enligt samma enkät missbrukas även alkohol och narkotika i större utsträckning än genomsnittet.

Läs mer om ungdomskollen som senast genomfördes i Danderyd

För att effektivt kunna arbeta med ungas psykiska välmående behöver vi ett starkare samarbete mellan kommun, skola och föräldrar. Här är några av de åtgärder som vi tycker är extra viktiga:

  1. Avstigmatisera frågan om psykisk hälsa: Låt oss tala öppet om den psykiska hälsan, särskilt i tider som präglas av sociala medier. Att kunna stärka välmående förutsätter en förutsättningslös dialog.
  2. Förebyggande insatser: Tidiga insatser i skolor för att hjälpa och stötta unga att utveckla motståndskraft och hantera stress.
  3. Stärkta fritidsverksamheter och satsa på breddaktiviteter: många ungdomar väljer i tidig ålder att avsluta sitt engagemang i idrottsföreningar. Huvudsakliga anledningar är att man vill fokusera på skolan eller att inte vill “satsa” på idrott. Det måste finnas aktiviteter för alla ambitionsnivåer, både elit och motion.
  4. Korta tiderna till BUP:  Inför en lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar.
  5. Tillgänglig hjälp och stöd: Det ska vara enkelt för unga och deras familjer att få hjälp. Vi stärker nu våra resurser inom elevhälsan och socialtjänsten, samt säkerställa att information om var man kan få stöd är lättillgänglig.
  6. Närvarande föräldrar: Genom att vara närvarande där unga befinner sig, kan vi skapa en tryggare miljö och fånga upp ungdomar som behöver stöd. Vi vill uppmuntra fler vuxna att delta i nattvandring och stödja vår fältverksamhet.

För att främja barn och ungas psykiska hälsa i Danderyd krävs gemensamma insatser från flera olika håll. En kommun som vågar satsa på våra barn och ungas välmående, föreningar som erbjuder aktiviteter både för unga som vill satsa på elitnivå men också för de som vill motionera och ha en fritidsaktivitet. För ungas psykiska välmående är även närvarande föräldrar helt avgörande. Det är bara tillsammans som vi kan främja den psykiska hälsan bland våra unga.

Carl Gustav Pfeiffer

Gruppledare och vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden