Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter.

  • vara lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet. Detta innebär att nämnden förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten.
  • bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt effektivt sätt.
  • beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
  • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.

Läs mer https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/fastighetsnamnden/

Nyheter