Olle Reichenbergs fredagsbrev 15 juni

Sista fullmäktige före valet

I måndags hade vi det sista sammanträdet med kommunfullmäktige före valet. Föredragningslistan var ovanligt lång, varför ordförande Boris von Uexküll hade sammankallat oss en timme tidigare än vanligt. Vi körde således igång mötet redan kl 18.00 med att diskutera det vård- och omsorgsboende som ska byggas i kvarteret Ginnungagap i Djursholm. Efter en ganska lång debatt röstades ärendet äntligen igenom, vilket innebär att Investor-ägda Vectura Fastigheter nu kan börja förbereda byggnationen av det nya boendet. Parallellt med det arbetar tekniska kontoret och fastighetsnämnden med planeringen av det korttidsboende som ska byggas intill.

Detta fullmäktigemöte fanns ovanligt många riktigt tunga ärenden på agendan. Ett exempel är att vi fastställde nya reglementen för kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder – resultatet av ett gigantiskt och ganska komplext arbete. En sådan översyn har inte gjorts sedan början av 1990-talet, med resultatet att våra tidigare reglementen exempelvis hänvisat till inaktuell lagstiftning. Men nu har vi alltså uppdaterade reglementen, och glädjande nog fattades beslutet i total politisk enighet så när som på en formulering i reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vidare beslutade vi att köpa en fastighet i anslutning till Stocksundsskolan, vilket jag tror kan underlätta en framtida utveckling av skolan. Det finns idag tillfälliga paviljonger vid skolan som sannolikt kommer att behöva ersättas med permanent byggnad. Då är underlättar det att kommunen äger ytterligare en av grannfastigheterna.

 

Informationsmöte om planeringen för en returpark

Vi har ju emellanåt fått viss kritik – ofta berättigad sådan – för att vi brister i dialog och kommunikation när det gäller bebyggelseprojekt. Det är något vi vill ändra på, och därför hade jag i onsdags kväll bjudit in till ett öppet informationsmöte om den returpark som planeras vid Enebybergsvägen, söder om Golfcenter. Planeringen är ännu i ett ganska tidigt skede, varför exempelvis alla miljö- och trafikanalyser ännu inte är klara, men just därför är det bra för oss att redan nu få in frågor och synpunkter från allmänheten. Utöver politiker och tjänstemän hade ett 25-tal danderydsbor infunnit sig till mötet, som hölls i Kevingeskolans matsal. Mötet inleddes med att jag kort hälsade välkommen, och därefter gjordes dragningar av representanter för de norra länskommunernas avfallsbolag SÖRAB, och från tjänstemän på tekniska kontoret och plan- och exploateringsavdelningen. Föredragningarna var alldeles utmärkta, och gav svar på många funderingar. Ett exempel gäller transporter från anläggningen. SÖRAB räknar med att endast två transporter om dagen kommer att åka ut från returparken (två fordon med vardera tre containers). Det är betydligt mindre än vad de flesta av oss skulle gissa. Därefter ägnades en timme åt att inhämta synpunkter från allmänheten och besvara frågor. Jag tycker mötet blev bra och det visar att vi gör när vi bjuder in till informationsmöten redan tidigt i bygg- och planprocesser, så det ska vi fortsätta med!

 

Debattkväll hos Djursholms Villaägareförening

Igår kväll anordnade Djursholms Villaägareförening en debattkväll i samband med sitt årsmöte på Svalnäs gästhem. En representant för varje politiskt parti i Danderyds kommunfullmäktige hade bjudits in. I fokus stod byggnation, men delvis också trafikfrågor. Jag tycker debatten blev bra, och jag upplevde att det vi moderater formulerat i vårt nyligen antagna kommunalpolitiska handlingsprogram om villastadens bevarande togs emot väl. Men jag blev också bekymrad över den illvilliga ryktesspridning som ibland tar fart. Det hävdades nämligen att vi avser bygga parkeringsplats på en del av den hästhage som ligger öster om kvarteret Reidmar i Djursholm, dvs nere vid Ösbybadet. Låt mig därför vara kristallklar på denna punkt: Ingen – och då menar jag verkligen ingen – vare sig politiker eller tjänsteman har föreslagit att dessa hästhagar ska bebyggas med vare sig hus eller parkeringsplatser. De ska vara hästhagar även framöver. Jag vill alltså med kraft dementera dessa rykten, och jag tycker det är så tråkigt att det finns personer som medvetet sprider ut rena lögner. Där har gränsen för en anständig politisk debatt passerats med råge.

Vårt moderata kommunalpolitiska handlingsprogram finns att läsa här: https://danderydsmoderaterna.se/2018/06/13/ett-annu-battre-danderyd-kommunalt-handlingsprogram-2019-2022/