Tekniska nämnden den 24 november

Medan rikspolitiken upplever stor dramatik arbetar vi på som vanligt i tekniska nämnden. Efter en lång kväll avslutar vi ett produktivt möte med bland annat ett förslag till ny trafikstrategi, åtgärder för att hålla våra återvinningsstationer(egentligen FTIs) bättre städade och en bra verksamhetsplan för 2022.

✅ Vi Moderater i TN har jobbat för att trafikstrategin ska

– vara realistisk och öka våra medborgares valfrihet av färdmedel

– öka trafiksäkerhet och framkomlighet

– främja hälsa, miljö och klimat

– mäta både medborgares och företagares nöjdhet med infrastrukturen

– tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunen, trafikförvaltningen och trafikverket

– ha en realistisk tidshorisont till 2030

Kommunikation med oss Danderydsbor är viktig och därför betonar vi att handlingsplaner och åtgärdsprogram ska genomförs i samverkan och i kommunikation med medborgarna.

✅ Tekniska kontoret fick i uppdrag att fortsätta med de extra insatser som gjorts för att hålla bättre ordning vid våra återvinningsstationer (FTIs). Under jul- och nyårshelgerna behövs denna insats extra mycket.

✅ Har du råkat parkera utanför vägytans asfalt och fått en bot för parkering i terräng? Tekniska kontoret ska tydliggöra var gränsen mellan väg och terräng går i syfte att göra det möjligt för trafikanter att parkera något vid sidan av asfaltytan med intentionen att undvika att fara uppstår eller för att inte hindra eller störa andra. Samtidigt ska vi värna grönområden så att dessa inte förstörs och det är därför viktigt med ett förtydligande.

✅ Vi tog beslut om en bra verksamhetsplan för tekniska kontoret. Särskilt viktigt för oss är fortsatt utveckling av kommunikation med Danderydsborna inom nämndens område. Tekniska kontoret kommer att ta fram förslag på hur kommunikationen och dialogen systematiskt ska utvecklas och följas upp.

✅ Tack alla ledamöter i det Moderata teamet i tekniska nämnden som kommer med många kloka förslag, och tack tekniska kontoret för ett gott samarbete. ??Ⓜ️

Leo Smidhammar, gruppledare Tekniska nämnden