Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden är kanske Danderyds mest okända nämnd. Den arbetar för att göra det tryggt för de som behöver hjälp. Nämnden är obligatorisk och en av kommunens viktigare och står alltid på den svagas sida.

En Överförmyndarnämnd eller en Överförmyndare ska finnas i varje kommun. Danderyds Överförmyndarnämnd ser till att gode män, förmyndare och förvaltare sköter sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Nämnden medverkar när nya gode män utses. Den granskar de redovisningar som gode män årligen lämnar till nämnden. Sådana redovisningar ska alla upprätta som bevakar en Danderydsbos rättigheter åt dem, eller förvaltar deras egendom.

Nämnden kan alltid gripa in om det finns klagomål eller uppstår tveksamhet om hur någon utför sitt uppdrag. Det gör man då genom direkta kontakter med huvudman, anhöriga och den gode mannen eller genom en särskild tillsyn. Om någon missköter ett uppdrag kan det leda till att nämnden byter ut den gode mannen.

Tillsynen omfattar drygt tvåhundra olika förmyndare, gode män och förvaltare. Dessa ansvarar tillsammans för en stor egendomsmassa. Den som behöver hjälp av en god man har det eftersom de inte själva kan ta tillvara sin rätt eller förvalta sin egendom. Det betyder att det ställs stora krav på nämndens granskning och noggrannhet. Nämnden värnar alltid den Danderydsbo som behöver hjälp. Vi ser till att det är tryggt att få hjälp.

Läs mer https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/overformyndarnamnden/

Nyheter

Företrädare