Invernessvägen 7 – frågor och svar

De senaste dagarna har kritik framförts om detta ärende.

En enig nämnd beslöt för fem år sedan att pröva ny detaljplan för att bygga ett flerfamiljshus. Nu har ett förslag lagts fram och nämnden har beslutat att gå vidare till nästa steg, dvs samråd. Vi är angelägna om att värna såväl grannarnas som fastighetsägarens intressen. Samrådet syftar till att lyssna på grannarna.  

Samråd är halvvägs i processen. Synpunkter inhämtas och redovisas för nämnden. Därefter bestämmer nämnden vad nästa steg blir – fortsätta eller inte. Vid fortsättning bearbetas förslaget efter synpunkter från samrådet. Nytt förslag läggs fram för granskning med möjlighet att återigen lämna synpunkter. Först därefter är det dags att antingen anta eller förkasta det nya planförslaget. Allt detta är strikt styrt av plan- och bygglagen. 

Debattörernas huvudinvändning är att en planprocess har startats och att en riven villa inte byggs upp på samma sätt som tidigare. Samtliga partier i byggnadsnämnden ansåg 2016 att det skulle prövas om det går att bygga ett flerfamiljshus på platsen – utan att områdets karaktär förändras. På samma sätt anser alla partier i byggnadsnämnden idag att det nu finns ett förslag som kan skickas ut på samråd. 

Invändning har också framförts mot att det föreslagna huset med 3 – 4 våningar skulle bli för högt. Det är lång väg kvar i processen och stora ändringar kan komma att göras även om grannhusen (en villa och ett högt flerfamiljshus/brf Slottet) ligger väsentligt högre än det föreslagna huset.  

Åk gärna och se platsen med egna ögon – adressen är Invernessvägen 7. Samrådets öppna hus hölls i Mörby Centrum tisdagen den 7 december 2021. Hör av dig till mig om du har frågor eller kommentarer. 

Claës Breitholtz
Byggnadsnämndens ordförande