Den nya hyresmodellen – effekter för skolorna

Ulla Hurtig-Nielsen

En ny hyresmodell är nu antagen av Kommunfullmäktige. Hyresmodellen är en generell modell för alla kommunens fastigheter och som berör alla verksamheter i dessa fastigheter. Den gäller både för kommunala och fristående huvudmän. Modellen innebär en självkostnadsprincip för “välfärdsfastigheter” och marknadsbaserad hyressättning för kommersiella fastigheter.

Den modell som finns nu, sen mer än 20 år, har inte de principerna utan bygger på förhandlingar mellan olika parter och den är allt annat än enkel att förstå.

 För lokaler inom ”fastighetskategori välfärdsverksamhet” föreligger en självkostnadsbaserad hyressättning på objektsnivå. Modellen innebär att hyresgästerna betalar för de lokaler som verksamheterna i praktiken hyr.

När Utbildningsnämnden gjorde om skolpengen 2021 så var hyresmodellen den del som inte var med i omarbetningen. Utbildningsnämnden har sedan dess önskat att få en ny hyresmodell för mer transparens och lika för alla.  

Med den nya hyresmodellen på plats har bildningsförvaltningen tagit fram en modell där vi betraktar alla kommunala skolor som en koncern. Vi ska fördela kostnaderna enligt antal barn per skola vilket gör att vissa skolor får en lägre kostnad och andra en högre. Det är något som alla rektorer redan informerats om.  

Vad beträffar tomställda lokaler så har vi det redan idag i exempelvis Vasaskolan. Övervåningen på Bullerbyn är idag tomställd och kostnaden betalas av Kommunstyrelsen enligt önskan från bildningsförvaltningen och Utbildningsnämnden. Den kostnaden finns med även för 2024.

Vi ser att vi i Utbildningsnämnden har bäst möjlighet att ta beslut om vilka lokaler som behövs eller kan tomställas. Den bedömningen ska inte ligga vare sig hos fastighetskontoret eller Kommunstyrelsen. Vi kan från år till år, tillsammans med rektorerna, bedöma vilka lokaler som behövs och vilka som kan tomställas. Detta har fungerat i många år, aldrig skapat problem och kommer fungera även framdeles med den nya hyresmodellen. 

Ulla Hurtig Nielsen

Ordförande Utbildningsnämnden