Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna såvida visst ansvar inte åligger annan nämnd inom samma område.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Läs mer https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/miljo–och-halsoskyddsnamnden/

Nyheter