Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet enligt skollagen eller annan författning för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Utbildningsnämnden ansvarar också för fritidshem, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhets enligt skollagen.

Läs mer här https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/utbildningsnamnden/

Företrädare